Έκταση Επιφάνειας (εκτάρια): 129.000

Καθεστώς προστασίας της ΕΕ: pSCI IT6030022 Bosco di Palo Laziale

Στην Ιταλία, το LIFE PRIMED εστιάζει στην περιοχή του μεγαλύτερου φυσιοκρατικού ενδιαφέροντος στο "Bosco of Palo Laziale". Αυτή η περιοχή Natura 2000, βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρώμης κατά μήκος της ακτογραμμής της Περιφέρειας Lazio, στην επικράτεια του δήμου της Ladispoli. Είναι μια επίπεδη έκταση περίπου 50 εκταρίων, με υψόμετρο να κυμαίνεται μεταξύ 3 και 10 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας και περίπου 50 μέτρα μακριά από τη θάλασσα.

Η περιοχή, που αποτελείται ως επί το πλείστων από ένα δάσος δρυός ζώνης πλημμυρών (οικότοπος 91M0), από εποχικά λιμνία (οικότοπος 3170*),  από τον ψηλό μεσογειακό θάμνο που κυριαρχεί η Phillyrea angustifolia, P. latifolia. και Pistacia lentiscus και ένα λιβάδι που εκτείνεται σε περίπου 18 εκτάρια μεταξύ του δάσους και της παραλίας, βρίσκεται τώρα σε κατάσταση σοβαρής παρακμής. Αυτές οι κοινότητες συνθέτουν οικότοπους ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του μεγαλύτερου μέρους των ζωικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που ζουν στην περιοχή. Το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής Natura 2000 περιγράφει μια γενική επιδείνωση τoυ καθεστώτος διατήρησης τόσο των οικοτόπων όσο και της πανίδας, ως αποτέλεσμα της σημαντικής υποχώρησης της επιφάνειας των λιμνίων και της απότομης μείωσης του άλσους δρυός, όπου βρίσκονται και τα λιμνία, λόγω μιας συνεργειακής επίδρασης διαφορετικών παραγόντων πίεσης, όπως αυτοί που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Το Έργο προσφέρει την ευκαιρία να εφαρμοστεί ένα σύνολο ενεργειών διαχείρισης και αποκατάστασης για να σταματήσει την παρακμή αυτών των ιδιόμορφων μεσογειακών παράκτιων οικοσυστημάτων. Το "Bosco di Palo" είναι μια πιλοτική περιοχή όπου το έργο θα δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων μέτρων διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων δασικών και υδραυλικών έργων, για να προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση της ανάκτησης και μακροπρόθεσμης διατήρησης παρόμοιων οικοσυστημάτων σε άλλα γεωγραφικά πλάτη.

Επιστημονική Περιγραφή της περιοχής του έργου:

Σύμφωνα με τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, η τοποθεσία βρίσκεται εντός της περιοχής της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι χαμηλές βροχοπτώσεις προκαλούν μια ξηρή περίοδο και ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο στο έδαφος λόγω της υψηλής εξατμισοδιαπνοής.

Η λιθολογία δείχνει εναλλαγή αλλουβιακών και δελταϊκών ιζημάτων με διαφορετική διαπερατότητα. Άμμος και ασβεστοψαμμιτικοί σχηματισμοί του Μέσου Πλειόκαινου (σχηματισμός Macco), προσχωσιγενείς αποθέσεις και στρώματα άμμου του Πλειστόκαινου, παράκτια άμμος και πολυγωνικοί λίθοι που έχουν υποστεί αλλαγές από ηφαιστειακά στοιχεία του Ολόκαινου είναι όλα πιο διαπερατά, ενώ οι τεταρτοταγείς αποθέσεις που αποτελούνται από άργιλο, λάσπη και άργιλο των λιμνίων και ελών, η τύρφη και η τσιμεντένια άμμος μπορούν να θεωρηθούν χαμηλής διαπερατότητας.

Οι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν στην περιοχή (Παράρτημα I της Οδηγίας για τους Οικοτόπους 92/43/EEC) είναι οι ακόλουθοι:

- «Παννονικά – βαλκανικά δάση δρυός με Quercus cerris και/ή Quercus patraea» (οικότοπος 91MO) με επικράτηση της Τουρκικής δρυός (Q. cerris), φλαμουριάς (F. ornus) και περονόσπορου (Q. pubescens).
- «Μεσογειακά εποχικά λιμνία» (οικότοπος 3170*) που σχηματίζουν πήλινα τοιχώματα για συσσώρευση μετεωρικών υδάτων.
- Μικρό κομμάτι από «Αείφυλλους σκληρόφυλλους θαμνώνες με δενδρώδη άτομα Laurus nobilis» (οικότοπος 5230*).

Αυτοί οι οικοτόποι είναι απαραίτητοι για την επιβίωση των περισσότερων ζωικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που ζουν στην τοποθεσία (Παράρτημα II και IV της Οδηγίας για τους Οικοτόπους 92/43/EEC) όπως Carabus alysidotus, Triturus vulgaris, Hyla italica, Elaphe longissima, Callimorpha quadripunctaria*, Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Testudo hermanni, καθώς και για μεγάλο αριθμό ειδών πτηνών, είτε διαχειμάζοντα είτε αποδημητικά, συμπεριλαμβανομένων των Porzana porzana, Luscinia svecica, Nycticorax nycticorax, Emberiza hortulana, Egretta garzetta atthiberta, Alpha hortulana, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio που αναφέρονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας για τα Πτηνά 2009/147/ΕΚ. Άλλα ενδιαφέροντα είδη άγριας ζωής είναι: Zamenis longissimus (πρώην Elaphe longissima), Hystrix cristata, Muscardinus avellanarius (Παράρτημα IV της Οδηγίας για τους Οικοτόπους 92/43/EEC), Hyla intermedia (πρώην Hyla italica) και Lissotriton vulgaris (πρώην Triturus vulgaris) της Σύμβασης της Βέρνης. Σημαντικά είδη φυτών είναι τα Centaurea pullata, Romulea columnae και Triglochin laxiflo.

 

 

 

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες. Αποδοχή