• C.1: Δασικό φυτώριο και αναδάσωση

  ΔΡΑΣΗ C.1: Δασικό φυτώριο και αναδάσωση

  Η Δράση είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση του δάσους δρυός της πλημμυρικής πεδιάδας και τη διατήρηση της σχετικής άγριας πανίδας και χλωρίδας σε επαρκή κατάσταση διατήρησης. Στοχεύει στην παραγωγή ενός καλού αριθμού υγιών ατόμων δέντρων από σπόρους τοπικών φυτικών ειδών σύμφωνα με το κατάλληλο φυτοϋγειονομικό πρωτόκολλο και είναι συμπληρωματική της Δράσης C2 που στοχεύει στην προώθηση της εγκατάστασης της αυθόρμητης ανανέωσης. Οι σπόροι των δασικών ειδών συλλέγονται στο δάσος του Palo Laziale και στη συνέχεια αποστέλλονται στο κοντινό φυτώριο που έχει δημιουργήσει η ARSIAL για ράντισμα και καλλιέργεια. Τα δενδρύλλια μεγαλώνουν σε φυτοκύτταρο μέχρι περίπου τρία χρόνια, οπότε και θα φυτευτούν με το χέρι στο δάσος του Palo Laziale σε περιοχές όπου οι δράσεις αποκατάστασης δεν θα επιτύχουν κατάλληλα τη φυσική αποκατάσταση της βλάστησης. Θα ανατραφούν και θα φυτευτούν τουλάχιστον 2.500 δενδρύλλια (ηλικίας 3 ετών) αυτοφυών ειδών δέντρων, συμπεριλαμβανομένων των Quercus cerris (40%), Fraxinus ornus (30%), Quercus pubescens (20%), Quercus ilex (10%). Τα ποσοστά αυτά είναι ενδεικτικά, καθώς θα επανεξεταστούν σύμφωνα με τις δασικές έρευνες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης Α5. Η συγκομιδή και η σπορά των σπόρων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του πρώτου φθινοπώρου, ενώ η φύτευση κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του έργου.

  Fraxinus spp.

       

  Quercus spp.

      

  Η Δράση αποκατάστασης του δάσους στο σύνολό της θα αυξήσει τη συνολική ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος, η οποία είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη οικοσυστημική ισορροπία με τις προσωρινές λίμνες (οικότοπος 3170*). Με αυτόν τον τρόπο, οι λίμνες δεν θα επηρεάζονται πλέον από την εισβολή των θάμνων και το φαινόμενο της εκσκαφής τους. Το φυτοϋγειονομικό πρωτόκολλο θα αναπτυχθεί από το DEB για να εγγυηθεί την παραγωγή δενδρυλλίων απαλλαγμένων από παθογόνους μικροοργανισμούς και, μετά από δοκιμή, θα μεταφερθεί σε άλλα παρόμοια περιβαλλοντικά πλαίσια. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της αναδάσωσης θα ληφθεί επίσης υπόψη η παροχή νερού που παρέχεται από τη Δράση C3.

  Υπεύθυνοι για την υλοποίηση:

  Η ARSIAL συντονίζει τη δράση, επιβλέπει την εφαρμογή του φυτοϋγειονομικού πρωτοκόλλου, παρέχει ομάδα για τη συγκομιδή των σπόρων και τη φύτευση των φυτών. Επιπλέον, εγκαθιστά εγκαταστάσεις φυτωρίου στις εγκαταστάσεις του Γεωργικού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του Cerveteri, το οποίο βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή του έργου. Η ομάδα του φυτωρίου θα υποστηρίξει το έργο από τη σπορά έως τη φάση αναπαραγωγής των δενδρυλλίων.

  Η DEB θα απασχολήσει:

  • έναν Αναπληρωτή Καθηγητή για να επιβλέπει τη συγκομιδή των σπόρων, την εκπόνηση του φυτοϋγειονομικού πρωτοκόλλου και την τελική έκθεση,
  • έναν Τεχνικό Εργαστηρίου για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο εργαστήριο φυτοπαθολογίας,
  • έναν Φυτοπαθολόγο, έμπειρο στον τομέα της φυτοπαθολογίας και των καλλιεργητικών τεχνικών, για να επιβλέπει την εφαρμογή των καλλιεργητικών δραστηριοτήτων και των δράσεων πεδίου (συγκομιδή σπόρων και φύτευση δενδρυλλίων) και να καταρτίζει το φυτοϋγειονομικό πρωτόκολλο.
 • C.2: Αποκατάσταση οικοτόπων: κλάδεμα θάμνων και δημιουργία προσωρινών λιμνών

  ΔΡΑΣΗ C.2: Αποκατάσταση οικοτόπων: κλάδεμα θάμνων και δημιουργία προσωρινών λιμνών

  Η Δράση αποσκοπεί στην προώθηση της ανανέωσης των δασών στις δύο περιοχές του έργου με τον περιορισμό της εξάπλωσης των θάμνων και του ενταφιασμού των προσωρινών λιμνών (οικότοπος 3170*). Οι λίμνες αποκαθίστανται επίσης με την εκτέλεση ειδικών εργασιών εκσκαφής.

  Επιλεκτική κοπή θάμνων και αποκατάσταση του δρυοδάσους της πλημμυρικής πεδιάδας

  Αφαιρούνται ζιζάνια και χωροκατακτητικοί θάμνοι, ιδίως είδη Rubus. Αντίθετα, διατηρείται η αναγέννηση των τυπικών ειδών δέντρων των δρυοδασών των πλημμυρών, όπως Quercus cerris, Q. pubescens, Fraxinus ornus. Στο Palo Laziale, το κλάδεμα πραγματοποιείται για περίπου 40 εκτάρια στο κεντρικό τμήμα της περιοχής Natura 2000. Στο Δέλτα του Νέστου η απομάκρυνση των θάμνων πραγματοποιείται σε 40 εκτάρια του οικοτόπου 91E0* καθώς και γύρω από δύο από τις οκτώ προσωρινές λίμνες, επειδή εισβάλλουν χωροκατακτητικά είδη θάμνων. Η αποκατάσταση του οικοτόπου περιλαμβάνει τον καθαρισμό της βλάστησης που καλύπτει και πέφτει στις προσωρινές λίμνες. Η απομάκρυνση των θάμνων είναι ευεργετική για την επιβίωση των συναφών ειδών της ΕΕ Emys orbicularis, Testudo hermanni και Callimorpha quadripunctaria*.

  Προβλέπονται δύο παρεμβάσεις:

  • α) μια πρώτη παρέμβαση θα γίνει αμέσως μετά την έναρξη του Έργου (μέχρι τον Ιανουάριο του 2019) με έμφαση στα μεγαλύτερα άτομα, εξαλείφοντας τουλάχιστον το 70% των θάμνων για να διευκολυνθεί η ανανέωση των δέντρων (η ολική εξάλειψη των θάμνων θα προκαλούσε υπερβολική έκθεση του εδάφους, υπερβολική εξάτμιση του εδάφους και ζημιά στην ανανέωση του δάσους).
  • β) προγραμματίζεται μια δεύτερη επέμβαση, 1 έτος μετά την πρώτη, για την εξάλειψη των υπολειπόμενων θάμνων, που εξακολουθούν να ανταγωνίζονται τα νέα δέντρα του είδους του οικοτόπου στην αποκατάσταση (όλοι οι υπόλοιποι αναπτυσσόμενοι θάμνοι μπορούν να παραμείνουν, διότι θα εξαφανιστούν με φυσικό τρόπο).

  Η Δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί ως αποτέλεσμα της Δράσης Α5, η οποία θα δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό και τις τυπολογίες φυτών που πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και την έκταση των απαιτούμενων εργασιών κοπής θάμνων.

  Κοπή θάμνων και εκσκαφή νέων προσωρινών λιμνών

  Στο Palo Laziale, τρεις κυκλικές εκτάσεις περίπου 0,13 εκταρίων η καθεμία (συνολικά 0,4 εκτάρια) προσδιορίζονται για την υλοποίηση νέων προσωρινών λιμνών. Ο προσδιορισμός υποστηρίζεται από το τοπογραφικό ανάγλυφο και την ανάλυση του εδάφους που διενεργήθηκε στις Δράσεις Α2 και Α3, αντίστοιχα. Η τοπογραφική μελέτη παρέχει κατάλληλες περιοχές όπου η ροή του μετεωρικού νερού συγκλίνει βέλτιστα, επιτρέποντας τη φυσική πλήρωση των λιμνών κατά την υγρή περίοδο, ενώ η εδαφολογική μελέτη υποδεικνύει εδάφη με αδιάβροχο αργιλικό υπόστρωμα, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση των λιμνών. Η βλάστηση που καλύπτει αυτές τις θέσεις εξαλείφεται και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται εκσκαφή το πολύ 50 cm για την υλοποίηση των προσωρινών λιμνών. Η ίδια μεθοδολογία εφαρμόζεται στο Δέλτα του Νέστου για τη δημιουργία μιας νέας προσωρινής λίμνης, σε θέση που θα καθοριστεί, με έκταση 0,1 εκταρίων. Στις λίμνες εισάγονται βασικά είδη μέσω των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στη Δράση C6, ενώ ειδικοί σε θέματα φυτών θα παρακολουθούν την πρόοδο της βλάστησης.

  Κοπή θάμνων στην περιοχή κατασκευής

  Στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί η δεξαμενή νερού (Δράση C3), θα πρέπει να εξαλειφθεί η βλάστηση. Η επέμβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε μια έκταση περίπου 2.200 m2 που θα προσδιοριστεί επακριβώς μετά την εκπόνηση του σχεδίου δράσης (Δράση C3) και σύμφωνα με τη Δράση Α2. Η κοπή θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μη επεμβατικών μηχανικών μέσων από ομάδα δασεργατών υπό την επίβλεψη ενός Δασοτεχνικού (ειδικού στον τομέα της δασικής διαχείρισης). Το υλικό που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος και εδαφοβελτιωτικού που θα επαναχρησιμοποιηθεί στην περιοχή.

  Περίφραξη προσωρινών λιμνών

  Μόνιμοι ανοιχτοί ξύλινοι στύλοι από στύλους καστανιάς διαμέτρου 8-10 cm εγκαθίστανται γύρω από τις οκτώ λίμνες του Δέλτα του Νέστου, με συνολική περίμετρο περίπου 800 m. Ο έλεγχος της πρόσβασης στην περίφραξη είναι απαραίτητος για την αποτροπή της κυκλοφορίας οχημάτων, η οποία αποτελεί την κύρια αιτία διατάραξης και υποβάθμισης του ενδιαιτήματος-στόχου. Προδιαγραφές θα δοθούν στην αρχή αυτής της Δράσης μέσω της συνεργασίας με τη Δασική Υπηρεσία και το  ΕΛΓΟ (ΔΗΜΗΤΡΑ).

  Πινακίδες σήμανσης

  Η τοποθέτηση πινακίδων με πληροφορίες σχετικά με το έργο, Natura 2000 και οικοτόπους-στόχους και είδη, εφαρμόζεται στις κύριες εισόδους των δύο περιοχών, στις περιφραγμένες λίμνες και στο εσωτερικό του οικοτόπου προτεραιότητας 91E0*.

  Υπεύθυνοι για την υλοποίηση:

  Η ARSIAL είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης στο Palo Laziale.

  Η ΕΕΠΦ και το ΕΛΓΟ (ΔΗΜΗΤΡΑ) συνεργάζονται στο Δέλτα του Νέστου.

  Η ARSIAL δεσμεύεται να παρέχει:

  • έναν Δασολόγο (εσωτερικό συνεργάτη) για την επιστημονική επίβλεψη του σχεδίου για τις εργασίες κοπής των θάμνων,
  • έναν Δασολόγο (εξωτερικός συνεργάτης) με βαθιά γνώση και τεκμηριωμένη εμπειρία στον τομέα των δασικών οικοσυστημάτων και των GIS για να συντάξει λεπτομερές σχέδιο για τις εργασίες κοπής θάμνων και να συντονίσει όλη τη διαδικασία κοπής και εκσκαφής.
  • μια ομάδα δασεργατών (εξωτερικοί συνεργάτες) για την υλοποίηση της κοπής των θάμνων (40 εκτάρια) και της εκσκαφής των νέων λιμνών (0,40 εκτάρια). Θα χρησιμοποιήσουν μη επεμβατικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Το υλικό που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος και εδαφοβελτιωτικού που θα επαναχρησιμοποιηθεί στο χώρο.

  Η ΕΕΠΦ δεσμεύει έναν Τεχνικό Υπάλληλο για την επίβλεψη της υλοποίησης της περίφραξης των προσωρινών λιμνών του Νέστου.

  Το ΕΛΓΟ (ΔΗΜΗΤΡΑ) δεσμεύει έναν Δασολόγο για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη των εργασιών κλαδέματος των θάμνων.

 • C.3: Υδραυλικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και διατήρηση των οικοτόπων

  ΔΡΑΣΗ C.3: Υδραυλικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και διατήρηση των οικοτόπων

  Η υδραυλική παρέμβαση αποσκοπεί στην άμβλυνση της ξηρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής που έχει επηρεάσει τις δύο περιοχές του έργου τις τελευταίες δεκαετίες. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει την κατάλληλη υδατική ισορροπία στο δασικό οικοσύστημα παρέχοντας έναν συμπληρωματικό υδατικό πόρο κατά τις ξηρότερες περιόδους. Βασίζεται στην αναχαίτιση των επιφανειακών υδάτων, περιορίζοντας την ταχεία απορροή των βροχοπτώσεων και την απώλεια μιας πολύτιμης ποσότητας νερού. Τα μετεωρικά ύδατα και η επιφανειακή απορροή αναχαιτίζονται από μια αποστραγγιστική τάφρο, η οποία αποθηκεύει το νερό που συλλέγεται κατά τις βροχερές περιόδους (Νοέμβριος-Φεβρουάριος) σε μια υπόγεια δεξαμενή και το απελευθερώνει κατά τις περιόδους ξηρασίας. Το νερό ρέει φυσικά με τη βαρύτητα προς το δίκτυο διανομής.

  Το σύστημα έχει επιδεικτικό χαρακτήρα για να προτείνει τη χρήση υδραυλικών λύσεων, που χρησιμοποιούνται συνήθως στον τομέα της άρδευσης (εγκατάσταση αποστραγγιστικής τάφρου, υπόγειων δεξαμενών και δικτύου διανομής νερού με βαρύτητα), στην αποκατάσταση απειλούμενων και υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων. Εννοείται ότι αποτελεί κατάλληλη λύση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μια καλή επιλογή για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ο μηχανισμός διανομής νερού με βαρύτητα επιτρέπει την ενεργειακή ανεξαρτησία και τις μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (δεν απαιτείται η χρήση ορυκτών καυσίμων για τη λειτουργία αντλιών και καναλιών διανομής), η υπόγεια δεξαμενή εξασφαλίζει χαμηλό οπτικό αντίκτυπο. Τα κανάλια καλύπτονται με τοπικό υλικό εκσκαφής χωρίς χρήση σκυροδέματος.

  Το νερό που συσσωρεύεται στην υπόγεια δεξαμενή απελευθερώνεται σε μια δασική επιφάνεια περίπου 5 εκταρίων από ένα τηλεχειριζόμενο σύστημα άντλησης που τροφοδοτείται από ηλιακούς συλλέκτες. Το δίκτυο των καναλιών περιέχει μικρο-σπασμένους σωλήνες που εγγυώνται την απαιτούμενη ποσότητα υγρασίας στο έδαφος κατά τους ξηρούς μήνες, επιτρέποντας τη διατήρηση των παθόντων ειδών δέντρων. Η παροχή νερού είναι απαραίτητη για την άμβλυνση της ξηρασίας και τη μείωση της αλατότητας και της νατρίωσης του εδάφους. Η λειτουργία αυτή αναμένεται να διαρκέσει έως και 30 χρόνια. Μετά από 30 χρόνια, το οικοσύστημα αναμένεται να έχει φτάσει σε μια κατάσταση ισορροπίας που θα απαιτεί ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

  Ο μετριασμός της ξηρασίας που αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή θα επιτρέψει, μαζί με τις άλλες δράσεις διατήρησης, να:

  • ανάκτηση του δάσους της περιοχής Natura 2000 του Palo Laziale και των οικολογικών συνθηκών που απαιτούνται για την αποκατάσταση και διατήρηση των σχετικών μεσογειακών προσωρινών λιμνών (οικότοπος 3170*),
  • αποκατάσταση και διατήρηση 40 εκταρίων του αλλουβιακού δάσους (οικότοπος 91E0*) που βρίσκεται κατά μήκος του τελικού τμήματος του ποταμού Νέστου στην περιοχή Natura 2000 του οικοτόπου Δέλτα Νέστου και των οικολογικών συνθηκών που απαιτούνται για την αποκατάσταση και διατήρηση των σχετικών μεσογειακών προσωρινών λιμνών (οικότοπος 3170*).

  Με τον τρόπο αυτό, η αποκατάσταση του δάσους θα βελτιώσει επίσης τη λεπτή οικολογική σύνδεση των περιοχών και, ως εκ τούτου, τη διατήρηση της σχετικής άγριας πανίδας, συμπεριλαμβανομένων των E. orbicularis, T. hermanni και C. quadripunctaria* (οδηγία 92/42/ΕΟΚ για τους οικοτόπους).

  Η κατασκευή των τάφρων και της δεξαμενής νερού θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού/φθινοπώρου του 2020 για τη συλλογή των εποχιακών βροχοπτώσεων που θα απελευθερωθούν ήδη την επόμενη άνοιξη/καλοκαίρι. Το σύστημα θα παραμείνει ενεργοποιημένο καθ' όλη τη διάρκεια του έργου των 5 ετών και πέραν αυτού για περίοδο 30 ετών το πολύ.

  Υπεύθυνοι για την υλοποίηση:

  DICEA του Πανεπιστημίου Sapienza συντονίζει τη δράση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού ολόκληρου του υδραυλικού συστήματος.

  Το DICEA απασχολεί:

  • έναν Αναπληρωτή Καθηγητή για την εκτέλεση του έργου, την τεχνική επίβλεψη των εργασιών και την αναθεώρηση των τεχνικών εκθέσεων,
  • έναν Μηχανικό Περιβάλλοντος για την επίβλεψη της εφαρμογής του συστήματος στο πεδίο και την προετοιμασία των τεχνικών εκθέσεων,
  • έναν Ερευνητή για την παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με τις απαιτήσεις νερού του επιφανειακού εδάφους και για την επίβλεψη της δημιουργίας του δικτύου αποστράγγισης και διανομής νερού,
  • πέντε φοιτητές Περιβαλλοντικής Μηχανικής που θα παρακολουθήσουν τις παρεμβάσεις ως εξωσχολικό πρόγραμμα σπουδών (μη αμειβόμενοι).
 • ΔΡΑΣΗ C.4: Στρατηγικό Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης των Δασών (SFSMP)

  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της δασικής δράσης, θα εκπονηθεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης για τη βιωσιμότητα των Δασών (SFSMP) του δάσους Palo Laziale σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της περιφέρειας Lazio (R.L. 28 Οκτωβρίου 2002, 39 "Κανόνες για τη διαχείριση των δασικών πόρων"). Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει τα δεδομένα σχετικά με τη δομή, τη σύνθεση και τη δυναμική του δάσους. Καθορίζει τη σωστή πυκνότητα και σύνθεση του δάσους και περιγράφει τις σωστές πρακτικές που απαιτούνται για την αποφυγή του υπερβολικού ανταγωνισμού μεταξύ των δέντρων για τους πόρους. Αυτή είναι μια από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την αποτροπή της επανάληψης νέων πιέσεων στο μέλλον. Η σωστή διαχείριση του δάσους είναι επίσης απαραίτητη για τη διατήρηση του υδρολογικού κύκλου και του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής, ώστε να αντιμετωπιστούν θετικά οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δάση και τις προσωρινές λίμνες. Η παρουσία επαρκούς δασικού θόλου είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της κατάλληλης συγκέντρωσης υγρασίας στον αέρα. Τα ζωικά είδη που ζουν σε αυτούς τους οικοτόπους θα ωφεληθούν επίσης από την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης. Θα καταρτιστεί από έναν πλήρως καταρτισμένο Δασολόγο (όπως απαιτείται από τους κανονισμούς), μετά από έρευνες πεδίου και με τη χρήση των τοπογραφικών ανάγλυφων που πραγματοποιήθηκαν στις Δράσεις Α2 και D4.  Μετά την ολοκλήρωσή του, θα παραδοθεί στην Περιφέρεια της Lazio για αναθεώρηση και έγκριση. Το SFSMP θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και θα τεθεί υποχρεωτικά σε ισχύ από τους ιδιοκτήτες του ξύλου για τουλάχιστον 30 χρόνια. Στο σημείο αυτό, τα οικοσυστήματα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από εξωτερικές παρεμβάσεις. Όσον αφορά το Δέλτα του Νέστου, το SFSMP θα επικεντρωθεί στα 40 εκτάρια του αλλουβιακού δάσους (οικότοπος 91E0*). Οι δασικές υπηρεσίες της Καβάλας θα εξετάσουν και θα αποδεχθούν το σχέδιο.

  Και τα δύο σχέδια, χωρίς παραγωγικούς σκοπούς, θα αναπτυχθούν κατά το τελευταίο έτος του Έργου, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των δράσεων αποκατάστασης και, συνεπώς, να εκτιμηθεί η νέα φυσιογνωμία του δάσους μετά τις παρεμβάσεις του Έργου. Μόνο μετά την αποκατάσταση του δάσους, θα είναι δυνατόν να γίνει σωστός σχεδιασμός των μελλοντικών μέτρων διατήρησης. Τα SFSMP θα χρησιμεύσουν επίσης για τον καθορισμό ορθών πρακτικών για τη φυσιοκρατική διαχείριση των δασικών εκτάσεων (π.χ. εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων στάσιμου και πεσμένου νεκρού ξύλου, διατήρηση της συνολικής βιοποικιλότητας κ.λπ.), όπου ο συνδυασμός οικοσυστημάτων γλυκού νερού και δασών δημιουργεί τυπικές συνθήκες των μεσογειακών παράκτιων περιβαλλόντων. Τα συμπεράσματα θα συνοψιστούν σε ένα εγχειρίδιο για την αποκατάσταση και τη διαχείριση των δασικών οικοτόπων-στόχων.

  Υπεύθυνοι για την  υλοποίηση:

  Η ARSIAL για το δάσος στο Palo Laziale (Ιταλία)

  Το ΕΛΓΟ (ΔΗΜΗΤΡΑ) για το αλλουβιακό δάσος του Δέλτα του Νέστου (Ελλάδα)

  Η ARSIAL απασχολεί:

  • έναν Ερευνητή για να επιβλέπει την προετοιμασία του SFSMP και να διασφαλίζει τη συνοχή του με τους σκοπούς αποκατάστασης και διατήρησης του έργου,
  • έναν εξειδικευμένο Δασολόγο (όπως απαιτείται από τη νομοθεσία) με βαθιά γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων και στα GIS. Ο Δασοτεχνικός θα πραγματοποιήσει έρευνες πεδίου και επεξεργασία δεδομένων, θα εκπονήσει το Σχέδιο και τους σχετικούς χάρτες όπως απαιτείται από τους περιφερειακούς κανονισμούς και θα παραδώσει το Σχέδιο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας του Λάτσιο.

  IMFE employs:

  • a qualified Forestry Technician (as required by law) with in-depth knowledge and proved experience in forest ecosystem monitoring and GIS. The technician will carry out field surveys and data processing, elaborate the Plan and the related maps as required by the regional regulations, and deliver the Plan to the competent authority.
    
   
 • C.5: Σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων και παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών

  ΔΡΑΣΗ C.5: Σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων και παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών

  Το Σχέδιο θεωρείται ότι καθορίζει τη βέλτιστη χρήση των μετεωρικών και επιφανειακών υδάτων που συλλέγονται από το υδραυλικό σύστημα που υλοποιείται μέσω της Δράσης C3. Θα καταρτιστεί με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις κλιματικές τάσεις που έχουν προσδιοριστεί για τις δύο περιοχές του έργου. Θα ληφθούν επίσης υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους, η εξάτμιση και η εξατμισοδιαπνοή (Δράσεις Α3, D5) ως πρόσθετοι δείκτες. Μέσω του Σχεδίου, θα είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση των αναγκών ύδρευσης των οικοτόπων και, ως εκ τούτου, ο καθορισμός της ποσότητας νερού που θα απελευθερωθεί μέσω του υδραυλικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσδιοριστούν και θα παρακολουθούνται οι καιρικές παράμετροι (π.χ. βροχόπτωση, θερμοκρασία, υγρασία του εδάφους κ.λπ.) και τα όρια αναφοράς, ιδίως κατά τις κρίσιμες φάσεις του έτους (άνοιξη/καλοκαίρι). Αυτό θα επιτρέψει, με την εμφάνιση συγκεκριμένων συνθηκών, να λειτουργήσει με τηλεχειρισμό η απελευθέρωση του υδάτινου δυναμικού που συσσωρεύεται στο δίκτυο διανομής περιορίζοντας τις επιπτώσεις της ξηρασίας στα τοπικά οικοσυστήματα.

  Εκτός από τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της Δράσης Α4, εγκαθίστανται δύο μετεωρολογικοί σταθμοί και στις δύο περιοχές. Οι σταθμοί ανιχνεύουν τη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση, την υγρασία του εδάφους και άλλες παραμέτρους (πλήρης κατάλογος και λήψη για το Palo Laziale στη διεύθυνση http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/D20.asp) και τροφοδοτούνται από ηλιακούς συλλέκτες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα δεδομένα που συλλέγονται μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στα συστήματα ARSIAL και φορέων συλλογής του ΕΛΓΟ (ΔΗΜΗΤΡΑ), μέσω τεχνολογιών GPRS.

  Το Σχέδιο θα συνεχίσει να λειτουργεί από την ARSIAL και τη Διαχειριστική Αρχή του Εθνικού Πάρκου Νέστου, στην Ιταλία και την Ελλάδα, αντίστοιχα, ακόμη και μετά το τέλος του Έργου.

  Υπεύθυνοι για την υλοποίηση:

  Η DEB συντονίζει τη Δράση, αναλύει τα μετεωρολογικά δεδομένα και εκπονεί το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

  Η ARSIAL εγκαθιστά τον μετεωρολογικό σταθμό στο Palo Laziale και συγκεντρώνει τα καταγεγραμμένα δεδομένα. Θα ελέγχει επίσης το τηλεχειριστήριο για τη ρύθμιση της ροής του νερού που αποθηκεύεται στην υπόγεια δεξαμενή που υλοποιείται μέσω της Δράσης C3.

  Το ΕΛΓΟ (ΔΗΜΗΤΡΑ) είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού στο Δέλτα του Νέστου, τη συγκέντρωση των δεδομένων και τη λειτουργία του τηλεχειρισμού.

  Το DEB απασχολεί:

  • έναν Ερευνητή για την τεχνική-επιστημονική επίβλεψη της δράσης,
  • έναν Εμπειρογνώμονα Κλιματικής Ανάλυσης (εξωτερικό συνεργάτη), με εμπειρία στη δημιουργία κλιματικών βάσεων δεδομένων και περιβαλλοντικών μοντέλων, για τη συλλογή των δεδομένων και την προετοιμασία του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων.

  Η ARSIAL δεσμεύεται να παρέχει:

  • έναν υπάλληλο για την εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού και τη συντήρησή του,
  • έναν Τεχνικό υπάλληλο για την επίβλεψη της εγκατάστασης του μετεωρολογικού σταθμού, τη συγκέντρωση και διαχείριση των μετεωρολογικών δεδομένων και την ενεργοποίηση του τηλεχειρισμού για τη χρήση των υδάτινων πόρων σύμφωνα με τις διαδικασίες του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων.

  Το ΕΛΓΟ (ΔΗΜΗΤΡΑ) απασχολεί:

  • έναν Ερευνητή για την τεχνική-επιστημονική επίβλεψη της δράσης,
  • έναν Εμπειρογνώμονα Κλιματικής Ανάλυσης (εξωτερικό συνεργάτη), με εμπειρία στη δημιουργία κλιματικών βάσεων δεδομένων και περιβαλλοντικών μοντέλων, για τη συλλογή των δεδομένων και την προετοιμασία του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων.

   

 • C.6: Ex-situ διατήρηση και πολλαπλασιασμός βασικών ειδών των ενδιαιτημάτων-στόχων

  ΔΡΑΣΗ C.6: Ex-situ διατήρηση και πολλαπλασιασμός βασικών ειδών των ενδιαιτημάτων-στόχων

  Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη λειτουργία τράπεζας σπόρων για τα βασικά είδη φυτών των ενδιαιτημάτων-στόχων (προσωρινές λίμνες, αλλουβιακά δάση και  αείφυλλους σκληρόφυλλους θαμνώνες με δενδρώδη άτομα Laurus nobilis) και τον πολλαπλασιασμό των ειδών αυτών για την αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων. Η Δράση ξεκινά στο πρώτο έτος του έργου με την ταυτοποίηση των ειδών (Δράση Α6) και τη συλλογή γενετικού υλικού (σπόροι ή εμβόλια) για αναπαραγωγή. Η συλλογή θα γίνεται την κατάλληλη εποχή για κάθε φυτικό είδος και θα επαναλαμβάνεται για τουλάχιστον 3-4 χρόνια (σε ορισμένα είδη η ετήσια παραγωγή σπόρων είναι περιστασιακά μειωμένη ή μηδενική). Η συλλογή θα γίνεται είτε με το χέρι, για τα περισσότερα αρωματικά φυτά και θάμνους, είτε με τηλεσκοπικό ψαλίδι για ψηλά ή δυσπρόσιτα άτομα ή, όπου είναι δυνατόν και σκόπιμο, με Βενζινοκίνητη Αντλία Επιφάνειας ή χορτοκοπτικές μηχανές. Το γενετικό υλικό θα υποστεί κατάλληλη επεξεργασία και θα αποθηκευτεί ή θα καλλιεργηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ο καθαρισμός, ο διαχωρισμός και η διαλογή των σπόρων θα γίνεται χειροκίνητα στην τράπεζα σπόρων της ARSIAL και του ΕΛΓΟ (ΔΗΜΗΤΡΑ), στην Ιταλία και την Ελλάδα, αντίστοιχα. Οι σπόροι όλων των ειδών θα αποθηκεύονται στην τράπεζα σπόρων του Βοτανικού Κήπου της Ρώμης και στο Πανεπιστήμιο Δασολογίας και Περιβάλλοντος της Δράμας. Οι θεραπείες βλάστησης για την παραγωγή σπορόφυτων, όπου είναι απαραίτητο για τους αδρανείς σπόρους, θα διαχειρίζονται στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ (ΔΗΜΗΤΡΑ).

  A specimen of Isoetes spp. from Palo Laziale (Rome). 

  Η ex-situ διατήρηση του γενετικού υλικού αποτελεί συμπλήρωμα της in-situ διατήρησης, απαραίτητη για την παροχή μακροπρόθεσμης ασφάλειας έναντι καταστροφικών γεγονότων και για τη διευκόλυνση της επανεισαγωγής φυτών ή της ενίσχυσης πληθυσμών, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Ελλάδα, η αναδάσωση των δασών Pinus nigra ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω της έλλειψης διαθέσιμων δενδρυλλίων ή σπόρων.

  Yπεύθυνος για την υλοποίηση

  ΕΕΠΦ

  ARSIAL

 

 

 

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες. Αποδοχή